​Zasady bezpiecznego używania świec

Uwaga! Produkt nie nadaje się do spożycia.

Prosimy o bezpieczne przechowywanie - poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Wszystkie surowce pochodzą z bezpiecznych źródeł i posiadają karty charakterystyki oraz certyfikaty. Więcej informacji uzyskasz pisząc do nas wiadomość nygusiaki@o2.pl

Produkt nie zawiera substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska.

 Świece są produktem dekoracyjnym i  nie nadają się do spożycia. 

 

​Zasady bezpiecznego używania świec:

1. Nigdy nie zostawiaj zapalonej świecy bez nadzoru;

2. Trzymaj świecę z dala od łatwopalnych przedmiotów;

3. Trzymaj świecę z dala od dzieci i zwierząt domowych;

4. Użyj żaroodpornego świecznika;

5. Używaj odpowiedniej miski, wypełnionej wodą (opcjonalnie);

6. Zawsze zachowuj odstęp minimum 15 cm pomiędzy płonącymi świecami;

7. Nie umieszczaj świec w przeciągu;

8. Nie umieszczaj świec blisko źródeł ciepła;

9. Zawsze stawiaj świece pionowo;

10. Przed zapaleniem świecy skróć knot do długości 1 cm;

11. Gaś świece, odcinając dopływ tlenu. Nie zdmuchuj płomienia;

12. Oczyszczaj warstwę wosku z fragmentów zapałek i innych zanieczyszczeń, ponieważ mogą się zapalić;

13. Nie ruszaj płonącej świecy;

14. Nigdy nie używaj płynu do gaszenia;

15. Usuń opakowanie oraz wszelkie dodatkowe elementy (takie jak sznurki, etykiety) przed użyciem;

16. Skróć krawędź;

17. Stosuj wyłącznie w pojemnikach i kolbach grzewczych z odpowiednią wentylacją;

18. Ta świeca upłynnia się. Użyj odpowiedniego pojemnika;

19. Nie dotykaj. Wosk może być gorący;

20. Nie palić w urządzeniu do ogrzewania;

21. Po użyciu przewietrz pomieszczenie;

22. Unikaj bezpośredniego wdychania dymu.

 

 

 

Produkt nie spełnia kryteriów jako stwarzający zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 (CLP) ani innych warunków podanych w art. 31 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 (REACH), a zatem nie ma obowiązku dostarczania odbiorcom Karty Charakterystyki. Dostawca zobligowany jest dostarczyć odbiorcy informacje określone w art. 32 Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 (REACH) zawarte w niniejszej Karcie.